usługi

usługi

nasza oferta

usługi

ośrodek pomiarów i automatyki


sprawdź

usługi

szkolenia


sprawdź

usługi

medycyna


sprawdź

Ośrodek Pomiarów i Automatyki

laboratorium

Rudpol-OPA dysponuje nowoczesnym zapleczem laboratoryjnym. Nasze Laboratorium Badawcze Wysokich Napięć uzyskało nominację w konkursie Teraz Polska. Od 2015 roku w ramach spółki funkcjonuje Laboratorium Badań Nieniszczących, posiadające zatwierdzenie Urzędu Dozoru Technicznego.

Prowadzimy badania okresowe sprzętu ochronnego obejmujące:

 • potwierdzenie właściwości elektroizolacyjnych :
 • rękawic elektroizolacyjnych,
 • obuwia elektroizolacyjnego,
 • drążków i kleszczy elektroizolacyjnych,
 • pomostów, przegród i chwytaków izolacyjnych,
 • uchwytów bezpieczników mocy,
 • chodników i dywaników elektroizolacyjnych,
 • narzędzi ręcznych stosowanych do prac elektrycznych do 1kV.
 • potwierdzenie prawidłowego działania i zdolności użytkowej:
 • wskaźników napięcia,
 • detektorów napięcia,
 • uzgadniaczy faz,
 • uziemiaczy przenośnych,
 • uszyniaczy trakcyjnych.

Antoni Piprek

tel. 32 3447 133 lub 504 124 569

mail:  antoni.piprek@rudpol-opa.pl

wykonujemy badania:

 • odkuwek
 • odlewów
 • wyrobów spawanych
 • elementów przerabianych plastycznie
 • sekcji obudów zmechanizowanych
 • wentylatorów
 • sprężarek, turbin, rurociągów
 • naczyń wyciągowych i ich zawieszeń
 • kół linowych
 • wałów głównych maszyn
 • układów hamulcowych
 • tarcz pędnych
 • osi kół linowych.

Laboratorium Badań Nieniszczących spółki Rudpol – OPA spełnia wymagania normy PN – EN ISO/IEC 17025:2005 i uzyskało uznanie Urzędu Dozoru Technicznego nr LBU – 271/09 – 17 do wykonywania badań laboratoryjnych. Wykonywane są tam usługi z zakresu badań: wizualnych, ultradźwiękowych, penetracyjnych orazi magnetyczno – proszkowych.

Rudpol-OPA Zatrudnia ekspertów posiadających certyfikaty II stopnia na badania magnetyczno – proszkowe, penetracyjne, ultradźwiękowe i wizualne: oraz certyfikaty III-go stopnia na badania ultradźwiękowe zgodne z PN-EN ISO 9712 dyrektywą PED.

Pozwala to prowadzić badania elementów maszyn i urządzeń na etapie zarówno konstruowania jak i eksploatacji. Certyfikat III-go stopnia pozwala na świadczenie usług w zakresie nadzoru nad badaniami, wykonywanie badań kontrolnych, opracowywanie procedur i instrukcji badawczych oraz planów badań. Decyzją Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego firmie Rudpol – OPA zostały nadane uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu górniczego w grupach I, II, III, VI, VIII i X. Laboratorium na potrzeby rzeczoznawcy wykonuje badania nieniszczące.

Andrzej Kozioł

tel. 32 3447 123 lub 502 088 573

mail: andrzej.koziol@rudpol-opa.pl

Wykonujemy sprawdzenia metrologiczne potwierdzające poprawne wskazania i działanie:

 • mierników wielkości elektrycznych,
 • mierników parametrów instalacji  i sieci,
 • przyrządów tablicowych  i mierników uniwersalnych,
 • mierników zerowania, uziemienia, rezystancji izolacji i mostków technicznych,
 • innych mierników wielkości elektrycznych,
 • elektronarzędzi,
 • aparatury elektronicznej.

Antoni Piprek

tel. 32 3447 133 lub 504 124 569

mail:  antoni.piprek@rudpol-opa.pl

Ośrodek Pomiarów i Automatyki

energetyka

Badania i odbiory techniczne urządzeń oraz aparatury elektroenergetycznej, to jeden z głównych obszarów działalności Ośrodka Pomiarów i Automatyki. Wraz z rozwojem technologii oferujemy naszym klientom najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie badań i diagnostyki.

wykonujemy

 • Badania pomontażowe
 • Pomiary eksploatacyjne
 • Ekspertyzy poawaryjne
 • Badania termograficzne
 • Sprawdzenia przełączników zaczepów
 • Pomiary autotransformatorów
 • Kontrole i pomiary dławików rozruchowych i zwarciowych
 • Pomiary tgδ

Adam Nowak

tel. 32 3447 134  lub 519 054 622

mail: adam.nowak@rudpol-opa.pl

oferujemy:

 • budowę stacji elektroenergetycznych WN i SN
 • projektowanie i modernizacja rozdzielni.
 • badania i pomiary obwodów pierwotnych i wtórnych,
 • obliczenia parametrów zwarciowych sieci
 • badania układów zabezpieczeń
 • dobór aparatury rozdzielczej do warunków zwarciowych.
 • pomiary pojemności baterii akumulatorów
 • remont i naprawa uszkodzonych ogniw
 • instalację nowych baterii.

Adam Nowak

tel. 32 3447 134  lub 519 054 622

mail: adam.nowak@rudpol-opa.pl

wykonujemy

 • pomiary uziemień ochronnych i roboczych,
 • kontrola ciągłości przewodów uziomowych,
 • pomiary napięć rażenia dotykowych i krokowych,
 • ocena i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • dobór i kontrola systemów zabezpieczeń.
 • kontrola stanu i ocena skuteczności instalacji odgromowych,
 • pomiary rezystancji uziemienia instalacji odgromowych.

Miłosz Nowak

tel. 32 3447 131

mail:  milosz.nowak@rudpol-opa.pl

Serwis, regulacje i rozruchy:

 • napędów elektrycznych zasilanych tradycyjnie
 • napędów elektrycznych zasilanych z przekształtników tyrystorowych,
 • cyfrowych układów sterujących napędami,
 • przemienników częstotliwości,
 • kaskad podsynchronicznych
 • układów opartych o sterowniki programowalne

Badania układów napędowych:

 • rozruchy maszyn wyciągowych
 • przeglądy okresowe roczne i trzyletnie
 • pogotowie awaryjne
 • badania poawaryjne
 • modyfikacje układów sterowania i zabezpieczeń
 • pomiary sprawności układów hamulcowych
 • pomiary luzów w układach hamulcowych
 • pomiary i analiza zdolności wydobywczej wyciągu szybowego,
 • pomiary i analiza wyższych harmonicznych w sieciach zasilających
 • rozruchy nowych układów i podzespołów.

Prace Szybowe:

 • badania spokoju jazdy naczyń wyciągowych,
 • badania grubości elementów zbrojenia i rurociągów,
 • obliczenia grubości ścianek rurociągów
 • badania grubości elementów zbrojenia z uwagi na korozję,
 • pomiary równomierności obciążeń lin nośnych.

Obliczenia:

 • opóźnień krytycznych,
 • elementów hamulca,
 • nastaw hamulcowych,
 • doboru silników napędowych i przekształtników

Dokumentacje:

 • opracowanie kart zmian do dokumentacji technicznych,
 • wykonywanie kompleksowych dokumentacji modernizacji
 • wykonywanie dokumentacji dopuszczeniowych
 • wykonywanie kart regulacji.

Usługi rzeczoznawcze:

 • Rzeczoznawcze analizy dla obliczeń i działania hamulca
 • Orzeczenia rzeczoznawcze

Andrzej Kozioł

tel. 32 3447 123 lub 502 088 573

mail:  andrzej.koziol@rudpol-opa.pl

Pragniemy zaoferować Państwu specjalistyczne usługi w zakresie nieinwazyjnej diagnostyki kabli średniego napięcia. Diagnostyka, to o wiele więcej niż dotychczasowe badania probiercze. W odniesieniu do kabli strategicznych daje możliwość okresowego monitorowania stanu izolacji, planowania prac konserwacyjnych i naprawczych oraz planowanie wyłączeń, a w konsekwencji bezpieczeństwo energetyczne! Oferujemy diagnostykę i badania kabli określające stopień ich wyeksploatowania:

 • ocena stanu technicznego nowych i eksploatowanych linii kablowych,
 • dokonywanie oceny przydatności kabla do dalszej eksploatacji,
 • badania pomontażowe kabli wg PN-E 04700:1998,
 • pomiary tangensa delta kabla napięciem:
 • wykonywanie prób napięciowych napięciem stałym o polaryzacji ujemnej lub dodatniej,
 • identyfikacja i trasowanie linii kablowych.

W sytuacji gdy na diagnostykę jest już za późno – Rudpol-OPA gwarantuje błyskawiczną lokalizację uszkodzenia oraz jego naprawę. Najwyższej klasy, nowoczesny i w pełni mobilny sprzęt oraz doświadczeni specjaliści, gotowi służyć pomocą o każdej porze, są do Państwa dyspozycji. Przeprowadzamy naprawy kabli (wraz z udokumentowanym pomiarem stwierdzającym skuteczność wykonanej naprawy).

Adam Nowak

tel. 32 3447 134  lub 519 054 622

mail:  adam.nowak@rudpol-opa.pl

Oferujemy badania:

 • urządzeń elektroenergetycznych
 • aparatury rozdzielczej
 • linii przesyłowych
 • maszyn elektrycznych i elementów wirujących
 • pieców i kotłów
 • mechaniki przemysłowej
 • linii produkcyjnych
 • izolacji termicznej budynków
 • punktów potencjalnego zapłonu hałd węglowych
 • urządzeń w obudowach ogniotrwałych

Miłosz Nowak

tel. 32 3447 131

mail:  milosz.nowak@rudpol-opa.pl

Wykonujemy:

 • badania aparatury kontrolno pomiarowej
 • pomiary ciśnienia tj. podciśnienia, niskiego ciśnienia i wysokiego ciśnienia
 • sprawdzanie czujników ciśnień, różnicy ciśnień w tym również kalibrowanie
 • sprawdzanie czujników ciśnień z komunikacją Hart
 • sprawdzanie przyrządów zainstalowanych na badanym obiekcie

Pomiary kalibracyjne, to :

 • Dokładność
  Zaawansowany kalibrator / komunikator o najwyższej dokładności przystosowany do pracy w terenie.
 • Wszechstronność
  Różnorodność zastosowań i trybów pracy wykraczająca poza tradycyjne zastosowania kalibratora.
 • Komunikacja
  Pełny komunikator multi-bus dla przyrządów z komunikacją HART, FOUNDATION Fieldbus oraz Profibus PA.
 • Integracja
  Procedury automatycznej kalibracji oraz współpraca z dedykowanym oprogramowaniem usprawniają pomiary, archiwizację wyników i eliminują ryzyko przypadkowych błędów.

Andrzej Kozioł

  • tel. 32 3447 123 lub 502 088 573
  • mail:

andrzej.koziol@rudpol-opa.pl

  • Ośrodek Pomiarów i Automatyki

projektowanie

Nasi projektanci opracowują dokumentacje techniczne i nadzorują pracę w zakresie bezpieczeństwa i ciągłości zasilania energią elektryczną oraz automatyzacji procesów technologicznych w zakładach przemysłowych oraz u odbiorców indywidualnych.

 
Opracowanie kompleksowych projektów budowlanych i wykonawczych:

 • budowy i modernizacji głównych stacji elektroenergetycznych 110kV/SN
 • automatyki zabezpieczeniowej stacji WN/SN i telemechaniki
 • stacji transformatorowo-rozdzielczych napowietrznych, wnętrzowych, słupowych
 • układów zasilania maszyn i urządzeń energią elektryczną,
 • systemów sterowania i automatyki napędów elektrycznych,
 • dyspozytorskich systemów bezpieczeństwa,
 • systemów automatyzacji, kontroli i zapewnienia jakości produkcji,
 • oświetlenia ulicznego
 • instalacji odgromowych
 • instalacji elektrycznych,
 • sieci zasilania awaryjnego,
 • infrastruktury teleinformatycznej,

Oraz:

 • opracowanie projektów koncepcyjnych,
 • koordynację kompleksowego opracowania dokumentacji wielobranżowych
 • sporządzanie: analiz, ekspertyz, opinii oraz doradztwo techniczne,
 • opracowanie kosztorysów i przedmiarów,
 • opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych dla przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • prowadzenie nadzorów autorskich.

Marek Żyła 

tel. 32 3447 144

mail:  marek.zyla@rudpol-opa.pl

Ośrodek Pomiarów i Automatyki

Rzeczoznawstwo

Spółka Rudpol-OPA posiada nadane przez Wyższy Urząd Górniczy uprawnienia Rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego. Uprawnienia te obejmują aktualnie zakresem osiem grup tematycznych.

Zapewnienie ludziom bezpiecznych warunków pracy jest priorytetem w każdej dziedzinie przemysłu. W środowisku tak specyficznym i pełnym zagrożeń jak kopalnia kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia. Na mocy postanowień Prawa Geologicznego i Górniczego została powołana instytucja rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, której opinie mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w zakładach górniczych. Spółka Rudpol-OPA jako firma posiadająca niezbędne zaplecze i zatrudniająca osoby posiadające wymagane kwalifikacje uzyskała pierwsze uprawnienia rzeczoznawcy w 1996 roku. Dla prawidłowej i rzetelnej realizacji zadań wynikających z nadanych Spółce uprawnień w 2013 roku powołano w Spółce Dział Rzeczoznawców – skupiający specjalistów poszczególnych grup. Obecnie Firma Rudpol–OPA mocą decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego posiada  uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w następującym zakresie:

   • Grupa I (maszyny wyciągowe)
   • Grupa II (naczynia wyciągowe)
   • Grupa III (zawieszenia naczyń i lin wyciągowych)
   • GRUPA IV (LINY WYCIĄGOWE )
   • Grupa VI (koła linowe)
   • Grupa VII (zbrojenie szybowe)
   • Grupa VIII (urządzenia do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem)
   • Grupa IX (urządzenia i sprzęt elektryczny)
   • Grupa X (urządzenia techniczne)

Lucjan Fojk 

tel. 32 3447 125

mail:  lucjan.fojk@rudpol-opa.pl

szkolenia

centrum kształcenia
zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego Rudpol – OPA Spółka z o.o. funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Spółki Rudpol–OPA – z siedzibą oraz miejscem prowadzenia zajęć szkoleniowych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Szyb Walenty 50. Ośrodek znajduje się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz posiada status placówki akredytowanej przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Lucjan Fojk

506 644 434
32 3447 125

 


lucjan.fojk@rudpol-opa.pl

kursy

informacja o tym jakie kursy
i szkolenia aktualnie prowadzimy.


sprawdź

Zgłoszenia

Formularz
zgłoszenia
udziału
w szkoleniu.


sprawdź

Statut

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego


sprawdź

Karta

Kartę informacyjną kandydata na
szkolenie / kurs


sprawdź

dofinansowanie

Uzyskaj
dofinansowani
do szkoleń!


sprawdź